Definities prestatie indicatoren

Oost NL
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV

Definities van de prestatie indicatoren

International

Aangetrokken Investeringen

Inschatting van ondernemer aan investeringen in grond en gebouwen voor de komende 3 jaar (bij huur 5 jaar) plus de investering in machines etc. in de komende 3 jaar.

Business development

Uitgelokte investering

Omvang uitgelokte investeringen bij programma’s, innovatieprojecten en business cases.Gemeten uitgelokte publiek en/of private investeringen na beschikking/contract/ getekende confirmation letters.

Arbeidsjaren

Werkgelegenheid blijft een belangrijke indicator maar deze is bijna niet op voorhand bij een innovatieproject of businesscase aan te geven. We voeren een tweesporenbeleid. Lijn 1 is dat we het aantal arbeidsplaatsen tellen wat de ondernemer voorziet (hoe moeilijk ook) dat hij/zij gaat bewerkstelligen met het (publieke en private) investeringsvolume.Daarnaast rekenen we met het investeringsvolume uit, conform de Brainport werkgelegenheidsmultiplier, hoeveel arbeidsjaren gemoeid gaan met de uitgelokte investering. Deze rekenmethode wordt ook al door het Ministerie van EZ overgenomen.Deze multiplier is: 1 miljoen stimulering leidt uiteindelijk tot 88 arbeidsjaren (1 miljoen leidt tot 8 R&D arbeidsjaren,24 arbeidsjaren in productie,24 arbeidsjaren bij toeleveranciers en 32 arbeidsjaren in services). We zien met het SMART worden van de economie dat arbeid in veel gevallen niet meer samenvalt met het bedrijf sec(het bedrijf kan dus efficiënter werken ten koste van arbeid) maar dat deze arbeid wel wordt gecreëerd in aanpalende sectoren (bijvoorbeeld software, robotica, logistiek). Daarmee doet de multiplier van Brainport ook recht aan de ontwikkeling in de economie.

Capital

Verstrekte financieringen

De aan ondernemingen gecommitteerde bedragen van projecten die in de verslagperiode in beheer zijn gekomen.

Investeringen (cash out)

De in de verslagperiode aan de bedrijven uitgekeerde bedragen.

Uitgelokte investeringen

De door andere investeerders,financiers en banken in het verslagjaar verstrekte (gecommitteerde) bedragen aan bedrijven in onze portefeuille.

Meerwaarde

Het verschil tussen de waarde van een participatie, berekend op basis van fair market value en de boekwaarde.

Fair market value

Fair market value is de benadering van de marktwaarde. De fair market value kan gebaseerd zijn op een recente investering door een derde partij in de participatie, op de waarde van een vergelijkbaar bedrijf of op een berekening van toekomstige kasstromen.